Bærekraft

Bærekraftig byutvikling handler om samspillet mellom økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft. Sørsida skal skape grønn og attraktiv bydel med blanding av kommersiell og ikke-kommersielle funksjoner.

Re-Value

Re-Value er et bærekraftsprosjekt med ni europeiske havnebyer;
Ålesund, Bruges, Burgas, Rimini, Cascais, Constanta, Izmir, Písek, og Rijeka.

Gjennom prosjektet skal de ni byene teste og dele hvordan urbane kvaliteter bidrar til klimanøytralitet og skaper verdier ut over økonomisk avkastning. Re-Value er et prosjekt under Bauhausinitiativet.

Prosjektet i Ålesund er utvikla av NTNU i samarbeid med SUAS, Ålesund kommune, AugmentCity, Teateret Vårt og Ungt Entreprenørskap.

Vi i SUAS koordinerer utviklingen på Sørsida og skal sammen med kommunen bruke Re-Value for å samskape og implementere områdetransformasjon ved å bruke en databasert tilnærming og historiefortelling. Dette arbeidet skal vi gjøre sammen med innbyggere, næringsliv, akademia og politisk ledelse.

I Re-Value søker man å bevege seg utover det ordinære for 6 systemutfordringer:

  • Systemendringer i styring, regulering og påvirkning.
  • Kultur og stedskvaliteter.
  • Finans og sirkulær økonomi.
  • Datadrevet samskaping.
  • Energi og mobilitet.
  • Naturbaserte løsninger.

Modellen vil bli støttet av tre innovasjonssykluser:

  • Samkjøre klimanøytralitet og urbane kvaliteter, gjennom medvirkningsprosesser.
  • Samskape datadrevne overgangsscenarier som gir byer mulighet til å bruke bedre data, og data bedre.
  • Redusere risiko for investeringer gjennom verdibaserte finansierings- og partnerskapsmodeller for å gjøre byer i stand til å dokumentere og fange opp ulike verdier i urban kompleksitet, og fremstille dem i en holistisk tilnærming til klimanøytralitet.

Ålesund vil bruke Sørsida for å oppnå bedre forbindelser mellom sentrum, vannkant og forstadsområder, bedre tilgjengelighet for gående og syklende og autonome kjøretøy for bedre nullutslippstilgang til vannkanten. Bærekraftig mobilitet vil være avgjørende, siden vannkantsområdet ved Sørsida vil håndtere 600 000 besøkende årlig.

Les mer om Re-Valueprosjektet her.

VISUELLA MG 9572

Økonomisk bærekraft

Økonomisk bærekraft handler om å bruke ressursene på en slik måte at dagens økonomiske utvikling ikke går på bekostning av fremtidig økonomisk utvikling.

Vi skal utvikle næringslokaler, kulturarenaer og boliger som bidrar til verdiskaping for de som eier, leier og opplever på Sørsida.

Sosial bærekraft

Sosial bærekraft handler om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag.

Gode møteplasser, trygge byrom, smarte mobilitetsløsninger og sterkt fokus på et mangfoldig bygulv skal gjøre Sørsida til et godt sted å være. For alle. 

Miljømessig bærekraft

Miljømessig bærekraftig utvikling skal imøtekomme dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov.

På Sørsida skal vi jobbe lokalt og regionalt for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål globalt. Vi skal teame opp med byens innovasjonsmiljøer for å sørge for å hele tiden kunne ha kunnskap om de beste klimaløsningene.