Nyheter

Mulighetsstudie om cruisehavn

I fjor sommer besluttet kommunestyret i Ålesund at det skulle gjennomføres en mulighetsstudie om eventuell flytting av cruisekaia. Nå er leverandør valgt, og utredningen er i gang.


Politisk vedtak

Ålesund kommunestyre vedtok i møte 22. juni at det skal igangsettes en mulighetsstudie for en mulig flytting, helt eller delvis, av cruisehavna i Ålesund sentrum. Ålesund kommunestyre ga kommunedirektøren i oppdrag sammen med Ålesundregionens havnevesen, Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og Sørsida Utvikling om å utforme konkurransegrunnlaget.

Dette konkurransegrunnlaget ble laget i fjor og flere selskap var interesserte i oppdraget. Basert på denne konkurransen og tilbudene som ble gitt, har oppdragsgiver nå valgt en leverandør for mulighetsstudiet.

Asplan Viak valgt som leverandør

Asplan Viak har nå blitt valgt til å gjennomføre mulighetsstudiet. Det vil da bli utarbeidet en rapport som vil gi oppdragsgiver et godt kunnskapsgrunnlag for videre prosesser knyttet til drift og lokalisering av cruisehavna i fremtiden.

Oppdragsgiverne ønsker å få utarbeidet en mulighetsstudie som ser på mulighetene for å på sikt forene både hensynet til cruisevirksomheten og byutvikling. De har nå begynt arbeidet og skal være ferdige til høsten.

Oppdragsgiver for denne konkurransen er Ålesund kommune, Ålesundsregionens Havnevesen, Sørsida Utvikling AS og Destinasjon Ålesund & Sunnmøre.

Sameksistens mellom byutvikling og turisme

Sørsideplanen ble politisk vedtatt i 2015 og legger opp til en sameksistens mellom cruise og utvikling av kultur, næring og boliger på Sørsida. Sørsideplanen baserte seg på et årlig besøkstall på cruiseturister på 90 000. I 2023 hadde Ålesund 650 000 cruiseturister. Besøkstallene har økt betraktelig, men skipene har også blitt mye større siden Sørsideplanen ble vedtatt.

Sørsideplanen legger til rette for 400 nye boliger i sentrum. Den skal også utvikle Kulturhavna, som skaper mye aktivitet og nye møtesteder for de som bor i byen, men også for de som besøker den. Planen legger også opp til nye næringsbygg som vil skape enda flere arbeidsplasser i Ålesund.

- Jeg ser frem til at det blir gjort en vurdering av hvordan vi sammen kan utvikle byen til det beste for de som bor, lever og opplever i Ålesund, sier Peter Wahl Hareide, daglig leder i Sørsida Utvikling AS. 

Sørsida Utvikling er i kontinuerlig dialog med partnere og markedet generelt, og mange gir tilbakemelding på at det ikke er forenelig å utvikle særlig boliger rett bak Norges største cruisehavn.

- Vi har respekt for jobben Havnevesenet og Destinasjon Ålesund & Sunnmøre har gjort med å øke attraktiviteten til Ålesund som destinasjon for turister. Samtidig har vi en unik mulighet til å utvikle byen for de som bor her og for å tiltrekke oss flere innbyggere i fremtiden. Derfor ser vi frem til jobben Asplan Viak skal gjøre med dette mulighetsstudiet, sier Peter Wahl Hareide, daglig leder i Sørsida Utvikling.

10 AERIAL 13821552

Illustrasjon av Sørsideplanen.